A. Obecné podmínky

 1. Pořadatelé i účastníci se zavazují, že se budou chovat slušně a čestně a podle platných zákonů České republiky.
 2. Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.).
 3. Závod je pořádán primárně pro pobavení, nejde o mistrovství světa ani republiky, rivalita mezi účastníky by nikdy neměla zastínit přátelský duch akce.
 4. Dodržování těchto podmínek je platné i pro všechny další účastníky přihlášeného týmu. Ten, kdo je přihlašuje, je povinen je s těmito podmínkami seznámit.
 5. Způsob potrestání za nedodržování těchto pravidel určují organizátoři, dotčené osoby, případně státní instituce.
 6. Tykáme si, což neznamená, že k sobě nechováme úctu.
 7. Těm, kdo má s těmito podmínkami nebo pravidly uvedenými v propozicích problém, doporučujeme vyrazit na jinou akci, kde budou plně spokojeni.

B. Bezpečnostní zpřesnění

 1. Závod se jede na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.
 2. Každý účastník se zavazuje dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích.
 3. Během celého závodu musí mít každý účastník cyklistickou přilbu na hlavě!
 4. Každý účastník potvrzuje, že je pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilý, jede dobrovolně a na vlastní nebezpečí a nebude v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění.
 5. Účastníci ve věku do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.
 6. Poskytnutí první pomoci soupeři má vždycky přednost před soupeřením.
 7. Účastníci jsou odpovědní za technický stav svých kol.
 8. Pořadatel nijak neručí za děti, zvířata ani věci odložené v místě startu a cíle.

C. Osobní údaje

 1. Při nakládání s osobními daty účastníků se pořadatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s pravidly tohoto závodu.
 2. Pořadatel shromažďuje údaje poskytnuté při registraci za účelem pořádání tohoto závodu.
 3. Pořadatel na webových stránkách a facebooku závodu zveřejňuje nutnou část poskytnutých údajů, například ve startovní listině, výsledcích, statistikách a dalších informacích přímo souvisejících se závodem.
 4. Poskytnuté údaje pořadatel nepředává nikomu dalšímu. Výjimku tvoří předání nutné sady dat ve formě výsledků pořadateli seriálu MTBO závodů – SHOCartligy.
 5. Upozorňujeme, že na akci budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny na webových stránkách nebo facebooku závodu. Účastníci svým vstupem souhlasí s jejich pořízením a zveřejněním.
 6. Účastník může požadovat změnu nebo smazání poskytnutých údajů kontaktováním pořadatelů. Některé údaje však není možné měnit nebo zrušit, jde zejména o všechny údaje, které jsou spojeny s výsledky závodu.